0887 192 089; 0889 190 406 simeon.mikov@abv.bg

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО

Ръководството на „МБ Инженеринг“ ООД насочва усилията си в следните направления:

  • Висшето ръководство осъзнава отговорността си за поддържане на работеща СУК и поема персонална отговорност за периодично актуализиране на Политиката по качество;
  • Утвърждаване на фирмата и завоюване на твърди позиции на националния и международен пазар, като предоставя висококачествени и конкурентноспособни продукти;
  • Непрекъснатото подобрение на качеството се постига чрез постоянно наблюдение и анализиране на процесите и рисковете, и предприема своевременни действия за постигане на производството на продукти и повишаване удовлетвореността на клиента чрез използване на висококачествени съоръжения за постигане  желаният резултат;
  • Удовлетворяване очакванията и потребностите на клиентите и заинтересованите страни;
  • Изграждане на взаимно изгодни отношения с доставчици и други заинтересовани страни;
  • Постоянна оптимизация на инфраструктурата и заобикалящата среда, водещи до подобряване организацията на труда и повишаване на икономическата ефективност;
  • Мотивиране на персонала и формиране на фирмена култура, обучение и квалификация и подобряване на социално отговорното поведение;
  • Стриктно изпълнение на нормативни актове, с цел постигане на високо качество на извършваните дейности и създаване и поддържане на безопасни и здравословни условия на труд на работещите в дружеството;

Ръководството се ангажира, че обявената Политика по качеството е оповестена и разбрана от всеки служител.